En blogg om #nyemedier, #big data, #teknologi og #innovasjon

Den innovative organisasjonen

av Ole Christian Enger den 21.04.2013 Innovasjon

Jeg jobber i en bransje som har blitt tvunget til å revitalisere seg selv. Min egen arbeidsplass, Nettavisen, er nettopp en av de som har truet gamle industrier og forretningsmodeller, gjennom å tilby en gratis nettbasert avis. Men selv vi må konstant innovere. Nye aktører og forretningsmodeller, gjerne hittils ukjente, er en konstant trussel. Innovasjonen [...]

Les hele ...

Jeg jobber i en bransje som har blitt tvunget til å revitalisere seg selv. Min egen arbeidsplass, Nettavisen, er nettopp en av de som har truet gamle industrier og forretningsmodeller, gjennom å tilby en gratis nettbasert avis. Men selv vi må konstant innovere. Nye aktører og forretningsmodeller, gjerne hittils ukjente, er en konstant trussel.

Innovasjonen i Norge står ei til laud. EUs Innovation Union Competitiveness Report 2011 (PDF, pp. 177) slår fast at vi er dårlig på høyteknologisk innovasjon, samt innovasjon i SMB-segmentet. Årsakene til det er komplekse, men sikkert er det at hvordan innovasjon utøves og oppfattes på organisasjonsnivå er en vesentlig bestanddel.

I et tidligere blogginnlegg tok jeg for meg digital disrupsjon og hvordan de fleste bransjer, digitiale eller ei, burde føle seg truet av den innovasjonsrevolusjonen vi nå står overfor.

Her har jeg tenkt å følge opp tråden og se litt på hvordan organisasjoner best kan ruste seg for å stå i mot stadig økende trusler. Så hvordan posisjonere seg for en fremtid hvor aktørene er ukjente, markedsbarriene forvitrer og teknologien endrer seg nærmest fra dag til dag?

Fra den lærende til den innovative organisasjon

På 90-tallet ble det satt fokus på den lærende organisasjonen (Senge, 1990). Man begynte å se på en organisasjon som en organisme som må være i stand til å tilegne, lagre og prosessere kunnskap for å være konkurransedyktig. Dette er ikke noe som skjer av seg selv, men fordrer er klar strategi og bevisshet. Stillinger som Chief Learning Officers (CLOs) ble lansert og man begynte å orientere seg ut i verden, spesielt Japan, for å tilegne seg disse strategiene.

I dag er det en selvfølge at en organisasjon har strategier og strukturer som fasiliterer læring. Det som ikke er en selvfølge er en tilsvarende bevissthet på innovasjon. Virkeligheten organisasjoner i dag opererer i er vesensforskjellig fra den bare 20 år tilbake. Det er på tide å sette fokus på den innovative organisasjonen.

Innovasjon – et ledelsesansvar

Å legge til rette for innovasjon er et toppledelses-ansvar. Det krever forankring fra toppen og de rette verdiene må kommuniseres nedover. Spesielt gjelder dette i større organisasjoner, mens mindre kan kompensere med kreative arbeidstakere som tar selvstendige initiativ; do-ere. Men en innovativ organisasjon vil den aldri bli, uten et tydelig fokus og engasjement fra toppen.

Ting tyder på at ikke alt er som det bør være. Studier viser at det eksisterer et stor gap mellom hva som sies og hva som gjøres. I følge National Science Foundation rapporterte 8% og 20% (PDF) i hhv. produksjons- og servicenæringene at de hadde lansert et “innovativt produkt” siste tre år – samtidig hevdet nær 70% av topplederne at innovasjon var en “top priority”.

En studie fra CapGemini, som jeg refererer til under, fant videre ut av 58% av bedriftene som var med ikke hadde en klar strategi for innovasjon.

Slike funn kan tyde på at toppledelsen er et problem, noe en nylig studie fra DDI (PDF) konkluderer ganske så krast med: “Leaders are not actively engaged nor are they personally invested in driving innovation“. Arbeidstakere ser det på samme måte.

Forsøk på et rammeverk

Innovasjon skjer ikke i et vakuum. Innovasjon er ikke et overskuddsfenomen man sitter igjen med, om man er heldig, etter å ha gjort unna de daglige plikter. Innovasjon krever dedikasjon, fokus og helhetlig tankegang.

Jeffrey Phillips og Paul Hobcraft har utviklet et interessant rammeverk som de har kalt Executive Innovation Workmat (PDF). Rammeverket representerer ikke noen nye innsikter per se, men er en praktisk måte å få en oversikt over hva som kreves av en innovativ organisasjon; hvordan strukturere og definere innovasjonspraksiser.

Ha en definert innovasjonsstrategi

En strategi er ikke verdt så veldig mye uten at organisasjones ressurser og aktiviteter blir ledet i retning av å oppnå strategiens mål. Dette krever både organsatoriske grep, i tillegg til god kommunikasjon nedover om hva visjonen er.

Det betyr at man må ha en klar innovasjonsstrategi. I en undersøkelse av CapGemini fra 2012 rapporterte hele 58% at de ikke hadde en slik strategi, og dette utgjorde den største hindringen for innovasjon. Av de 42% som hadde en slik strategi, inkluderte den i 89% av tilfellene kun toppledelsen, og ikke de øvrige arbeidstakerene.

Det kan være verdt å merke seg at innovasjon ikke er en strategi i seg selv, men dreier seg om å sette seg mål og sørge for at den innovative virksomheten støtter oppunder disse målene.

Dette må også skje i praksis, ikke bare på et forståelsesnivå. Ressurser må avsettes, ansvar klargjøres (ikke pulveriseres, eller skyves nedover i linjene til allerede overarbeidede mellomledd og -ledere).

Sørg for strukturer og styring

Et kjennetegn ved innovasjon er at prosessene ikke er like rutinemessige og strømlinjeformede som andre funksjoner en organisasjon typisk utfører. Innovasjon er ofte mer ad-hoc i formen og arbeidsflyten kan skille seg radikalt fra dag-til-dag-operasjoner. Innovasjon er en prosess, ikke en aktivitet.

Det betyr ikke man skal la være å innføre struktur i innovasjonsarbeidet – og på den annen side; man må heller ikke presse innovasjon inn i strukturer utviklet for andre formål. Det dreier seg om å sette sammen de riktige menneskene, gi de ansvar og tilfredsstillende ressurser.

En annen viktig faktor er å sette klare mål og måloppnåelsesindikatorer (KPI-er) – what get mesured, get managed. I følge Cap Gemini-studien nevnt ovenfor hadde under 20% av respondentene hva de anså som tilfredsstillende KPI-er, mens 54% hadde ingen i det hele tatt.

En kultur for innovasjon

Foruten mer formelle strukturer og prosser, er den innovative organisasjonen avhengig av å fostre en kultur hvor innovasjon blir oppmuntret og lagt til rette for – eller trives, for å si det enkelt.

Igjen, dette er et ledelsesansvar. “Naturtilstanden” til en organisasjon er å fortsette med det den har gjort til nå – organisatorisk treghet (inertia). Innovasjon går rett i strupen på en slik tendens, i det den dreier seg om å utfordre og finne nye produkter som kanskje utfordrer etablerte, og nye måter å gjøre ting på som føles truende.

“Ikke oppfunnet her”-syndromet og organisatoriske siloer er reelle trusler mot innovasjon, og kan vanskelig overvinnes gjennom annet enn en god kultur som legger til rette for nytekning og samarbeid på tvers av avdelinger – og miljøer på utsiden av organisasjonen for den saks skyld (open innovation).

Mennesker er også rasjonelle aktører, og uten riktige incentiver kan det være vanskelig å lede ressursene i riktig retning. Det er derfor viktig å implementere både formelle og uformelle belønnelsesmekanismer for å unngå at innovasjonsarbeidet blir fortrengt av en snever tolkning av arbeidsinstruksen. Innovasjon er også svært risikabelt – man taper oftere enn man vinner – og organisasjonen må ta hensyn til det.

… you’d better do all these things if you’re going to survive at all

For å oppsummere slik som Cap Gemini-studien selv gjør:

 1. businesses need to be “formulating a well-articulated innovation strategy and improving [their] understanding of the external environment”;
 2. traditional strategy development isn’t good enough, and you must instead “move strategy development to the outer peripheries of the company”;
 3. companies need to be better designed for innovation; (4) executives badly need to “reduce the level of disconnect between themselves and employees”; and
 4. you’d better do all these things if you’re going to survive at all.

blogglisten_1234ole


Digital disrupsjon i den nye internett-økonomien

av Ole Christian Enger den 2.04.2013 Innovasjon

Påsketid er boktid, og jeg har benyttet anledningen til å lese James McQuiveys Digital Disruption. Forrester-analytikeren tar i boken utgangspunkt i hvordan den digitale revolusjonen fundamentalt har endret spillereglene – ikke bare i digitale bransjer, men alle. Der kapitalkrav og kunnskapsintensiv R&D tidligere representerte store hindre, er veien fra idé til marked nå mye kortere. [...]

Les hele ...

Påsketid er boktid, og jeg har benyttet anledningen til å lese James McQuiveys Digital Disruption.

Forrester-analytikeren tar i boken utgangspunkt i hvordan den digitale revolusjonen fundamentalt har endret spillereglene – ikke bare i digitale bransjer, men alle.

Der kapitalkrav og kunnskapsintensiv R&D tidligere representerte store hindre, er veien fra idé til marked nå mye kortere. Å forsøke seg som innovatør er praktisk talt gratis, og tradisjonelle barriers to entry har forvitret.

Flere vil feile, men siden vi snakker store tall, så er noen nødt til å lykkes – og det har vi sett at de gjør.

Disruptive innovasjoner

A disruptive innovation is an innovation that helps create a new market and value network, and eventually goes on to disrupt an existing market and value network [...] used in business and technology literature to describe innovations that improve a product or service in ways that the market does not expect.

Disruptive innovasjoner er noe som forstyrrer eksisterende markeder og industrier. Hvordan man gjorde ting før blir erstattet med noe nytt. Dette kan være teknologiske nyvinninger, forbedrede prosesser, nye former for infrastruktur eller nye forretningsmodeller – eller noe helt annet som representerer et kvalitativt skift i markedet. Mobiltelefonens ødeleggelse av fasttelefonien er et godt eksempel på et slikt skifte.

Clayton M. Christensen er mannen bak begrepet. Hans teori går ut på at etablerte bedrifter er dårlig posisjonert til å stå i mot trusler som disruptive innovasjoner representerer – ikke fordi de ikke makter å henge med teknologisk, men fordi store, allerede suksessrike selskaper har vanskeligheter (verdi- og kostnadsmessige) med å satse to hester:

(1) De nødvendige og “bevarende” (sustaining) innovasjoner produktet er avhengig av, og (2) nye, mer radikale innovasjoner som kreves for å forfølge potensielt disruptive muligheter.

Altså: hvordan kombinere eksisterende kunders krav med nye krav til potensielt nye kunder? Redselen for kannibalisering av eksisterende produktportefølje, for å ta en faktor, er høyst rasjonell, men kan paradoksalt nok føre til ens eget fall på lengre sikt.

Christensen har kalt denne utfordringer for The Innovator’s Dilemma.

Internett og fremveksten av nye digitale verktøy og ny infrastruktur – ofte gratis og/eller til en skalerbar pris – har akselerert og økt betydningen av dette dilemmaet. Alle bransjer, også de “ikke-digitale”, er truet av denne revolusjoner, insisterer McQuivey. Og han har nok rett i dette

Det er spesielt ett bestemt paradigme for disruptive innovasjoner McQuivey har i tankene (selv om han merkelig nok aldri nevner det i begreps form selv), nemlig åpen innovasjon, eller open innovation på godt fagspråk.

Åpen innovasjon

Markeder, som App Store, er tilgjengelig for alle; digitale infrastrukturer (nettskyen, f. eks. Amazons AWS) skalerer kostnadsmessig; den nødvendige kunnskapen kan fritt tilegnes (blogger, bøker, etc.); åpne tjenester og gratis data er lett tilgjengelig (API-er).

Dette innovasjonsparadigmet har gjennom Henry Chesbrough blitt kjent som open innovation (et begrep som noe paradoksalt ikke blir nevnt med navn eller satt i en større sammenheng i McQuiveys bok).

Chesbrough selv definerer open innovation (pdf) som:

[t]he use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively. Open Innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as they look to advance their technology.

Hovedpoenget er altså at man innoverer ved å se utover firmaets grenser, både ved å ta i bruk eksterne ressurser og la eksterne ta en aktiv del i selve innovasjonsprosessen.

Facebook er et godt eksempel. De har økt verdien av tjenesten sin gjennom å la utviklere bygge applikasjoner på Facebook-plattformen. En annen form er å la brukerne selv definere hva slags nye funksjoner eksempelvis en app skal satse på (ref. den “nye” innovasjons-syklusen beskrevet nedenfor).

Ny teknologi blir ikke lisensiert, men snarere gjort tilgjengelig som open source, som igjen fører til at man kan utnytte den tallrike ressursen som eksterne utviklere representerer. Disse vil gjerne benytte seg av denne nye teknologien i sine egne prosjekter og selskaper, og gir samtidig tilbake i form av kontinuerlig videreutvikling av teknologien.

Altså en win-win for begge parter. IBM, Oracle og Microsoft får i dag reell konkurranse fra teknologier utviklet og gjort åpent tilgjengelig av selskaper som Google, Twitter og Facebook. Dataprosesserings-plattformen Hadoop, som bygger på teknologi Google har gjort åpen tilgjengelig, er et godt eksempel på dette.

Utnytt digitale plattformer og “broer”

Et annet kjennetegn på denne digitale revolusjonen er den sentrale rollen kunden har fått i relasjonen med produsenten. Konkurransen mellom aktørene blir stadig tøffere, som et resultat av faktorene beskrevet over, og ny teknologi har redusert kløften mellom partene.

Kundeforholdet er ikke lenger kjennetegnet av få interaksjoner av fysisk natur, typisk i en butikk. Nå forventes det at man kommuniserer med kunden kontinuerlig, gjennom digitale kanaler, eller “broer” som McQuivey kaller det.

Ikke bare gjennom relativt passive kanaler som Facebook og øvrige sosiale medier, men ofte kontinuerlig gjennom for eksempel app-er. Produsenten har nå potensielt tilgang til et hav av data og kunnskap om kundene sine (som blant annet kan analyseres gjennom åpne verktøy som Hadoop nevnt over), kunnskap som kan benyttes til videre innovasjon.

Den “nye” og åpne innovasjonssyklusen innebærer da følgende steg:

 1. Bygg digitale broer til kundene dine
 2. Innhent data kontinuerlig gjennom denne broer
 3. Generer og implementer nye ideer på bakgrunn av analyser av disse dataene

Fra produkt til opplevelse

Hvor man tidligere fokuserte på stordriftsfordeler og kontroll over verdikjeder, har altså den digitale revolusjonen nå flyttet fokuset fra produsenten og produktet, over på kundene og deres opplevelse av produktet. Resultatet er en mer helhetlig måte å tenke produkt på – the total product experience.

Man selger ikke lenger én egenskap ved et produkt, men en totalopplevelse. Integrasjon med internett og utvikling av komplementære produkter er nå forventet, ikke bare av digitale produkter, men også fysiske, som skotøy og hvitevarer.

Gjennom å inkludere kundene mer aktivt i innovasjonsprosessen, kan de nå få en produktopplevelse de tidligere bare kunne drømme om. Økt vilje til samarbeid med partnere, kanskje også konkurrenter, åpner for muligheter man alene aldri kunne ha utviklet.

Bli en disruptiv innovatør

For å lykkes i denne nye disruptive virkeligheten må man for det første utvikle et “disruptivt tankesett” , i følge McQuivey. Ikke spør deg selv hva du bør gjøre, men hva kunden ønsker at du skal gjøre. Flytt blikket utover og se hvilke muligheter som eksisterer utenfor firmaets fire vegger, både hva gjelder nye verktøy og nye partnere.

De nå så populære bloggerene er gode eksempler på mennesker som har tatt til seg denne måten å tenke på. De benytter seg av fritt tilgjengelige verktøy som blogg.no og WordPress. De tenker ikke først og fremst på hvordan de skal ta betalt for produksjonen sin på forhånd, men søker andre muligheter for å dra nytte av den nye internettøkonomien. De representerer en ny modell, en ny måte å tenke forretning på.

Ved å “gi bort” innhold gratis klarer de beste av de å få godt betalt for innsatsen sin som følge av å ha bygget opp tillitt og popularitet. Gratis avler gratis – og noen (få) blir rike.

Poenget er å tenke på muligheter på en ny måte. Teknologi er bare et middel – det er helheten og merverdien som må stå i fokus. Det dreier seg om å gi kundene sine det de vil ha, når de vil ha det, på deres premisser – ikke produsentens.

Som en digital disruptor må man være fokusert på å finne nye og bedre måter å tilfredsstille kundenes behov, på en raskere måte enn tidligere. Kundene er ikke fundamentalt annerledes, de har ikke endret seg, men det som har endret seg er deres forventninger om å få akkurat det de vil ha – når de vil ha det.


Den mobile web-en er død, lenge leve nett på mobil!

av Ole Christian Enger den 25.02.2013 Innovasjon

Smashing Magazine har en interessant sak i dag – There Is No Mobile Internet!, med følgende poeng, kort oppsummert: [...] forget the idea of a “mobile Internet”. There is only One Web to experience. Det er veldig sant, og på høy tid. Å operere med ulike versjoner av en og samme internettside for ulike enheter [...]

Les hele ...

Smashing Magazine har en interessant sak i dag – There Is No Mobile Internet!, med følgende poeng, kort oppsummert:

[...] forget the idea of a “mobile Internet”. There is only One Web to experience.

Det er veldig sant, og på høy tid. Å operere med ulike versjoner av en og samme internettside for ulike enheter er en uting. En side kan, og bør, selvsagt fremvises ulikt fra enhet til enhet, men selve innholdet som tilbys bør være det samme. For å parafrasere Obama; det finnes ikke et stasjonært internett og et mobilt internett, det finnes et internett. Punktum.

Nå er det ikke slik at noen henger igjen i “gammel” tenkemåte, mens noen andre har skjønt “greia”. Sannheten er vel snarere at de fleste av oss er litt flinke her, og litt mindre flinke der. Som oss i Nettavisen. Det betyr ikke at vi ikke bør strekke oss etter best practice – men for å motivere oss selv til best mulig innsats er det sjelden dumt med noen oppdaterte argumenter.

Brukeraspekter


Kilde: Strangeloop (based on beacon data from 100M+ online transactions)

– People don’t see the Internet on their phone or tablet as being the “mobile Internet.” It’s just the Internet.

Det er arrogant å ta valg på vegne av sine kunder, spesielt når kundene selv tydelig har sagt i fra om at dette er et valg de selv ikke ville ha tatt. I følge Strangeloops sine tall har 32% av mobilbrukere tatt et aktivt valg i å velge bort mobilversjonen til fordel for det fullverdige desktoputgaven – og da kan man bare tenke seg hvor mye større andelen hadde vært dersom alle hadde vært klar over denne muligheten (selv finner jeg sjelden lenken til “web-versjonen”, selv om jeg vet den finnes der et sted …).

Ikke undervurder brukerens trang til fullverdig informasjon. Og for all del ikke utelat informasjon på mobilversjonen som finnes i desktop-utgaven. Som bruker vil jeg ikke føle meg snytt.

– Across the world, accessing the Internet on a smartphone is most commonly done at home.

Det er ikke slik at vi alltid er på farta når vi surfer på nett fra mobilen. Som oftest ligger vi kanskje i sofaen eller i senga og har all verdens tid. Det betyr ikke at man ikke kan utnytte den kunnskapen man eventuelt har om hvor en bruker befinner seg geografisk, men det betyr at man ikke skal anta at en bruker er i en bestemt modus. Ønsker du mer relevant info om brukeren, så spør han, ikke gjett. Og igjen, ikke ta uinformerte valg på brukerens vegne.

Tekniske- og konseptuelle aspekter

Én side, én URL

Forkortelsen URL står for Uniform Resource Locator, som indikerer at en bestemt side (“ressurs” på fagspråket) finnes på denne adressen. Ved å operere med forskjellige URL-er for ulike enheter, være seg mobiltelefoner eller nettbrett, innfører man på mange måter et “regelbrudd”, ved å si at “denne internettsiden finnes på to steder”. En fysisk gjenstand kan som kjent ikke befinne seg to steder på en gang, og det er ingen grunn til at en elektronisk “gjenstand” skal ha denne spesielle egenskapen – det er forvirrende.

Ikke bare teoretisk forvirrende, men i aller høyeste grad praktisk forvirrende (og irriterende) for de av oss som jobber med å analysere hvor populære saker er på internett, gjennom målinger av delinger på Facebook og Twitter og lignende (egenreklame: www.mestdelt.no).

Og hvem har ikke irritert seg over å ha mottatt en lenke fra en venn, som peker til m.etellerannet.com, mens man selv sitter på både en og to store skjermer bak en et skrivebord.

Skrekkeksempelet er de nettstedene (blant annet noen av verdens største aviser) som opererer med tre eller flere sett med URL-er for en og samme sak. Hvilken av disse “kopiene” av saken er det som brukerne deler på Facebook? Gjerne alle sammen – noen via desktop, andre mobil, atter andre igjen via RSS-strømmen til publisisten.

Hvorfor vil de seg selv så vondt? Først og fremst går det utover en selv, ved at man reduserer muligheten til å spore spredningen av sine egne saker i sosiale medier. Svaret er vel en mellomting av kunnskapsløshet, latskap og for lite fleksible teknologiske systemer.

Én utgave - ét konsept

Er man fra starten av bevisst på at man skal presentere brukeren det beste produktet man har – på alle plattformer,  tvinger det en til å tenke nøye igjennom hvilken produkt man faktisk vil tilby. Har man et innhold som ikke “passer inn” på den eller den plattformen, er det da innhold som er verdt å tilby i det hele tatt?

Hvis man ikke klarer å strukturere innhold på en slik måte at det tilpasses mindre formater, er da innholdet godt nok strukturert i det hele tatt? (Og her tenker jeg ikke på layout-messig presentasjon – det kan alltid være en utfordring, men informasjonsarkitektonisk struktur.).

En bra måte å unngå noen av problemene i denne kategorien er å tenke mobile first. Men husk; mobile first betyr ikke “mobile first … og så kvalitativt annet senere”.

Selvransakelse

Og ja, vi i Nettavisen synder også på flere av punktene. Vi lar ulike URL-er representere samme sak på ulike enheter. Innholdet på mobil og desktop er noe forskjellig. Jeg skammer meg selv over å ha tatt “snarveier” for å ikke gjøre den store jobben med å gjøre viktige nettsteder responsive, men heller presentere en sterkt redusert utgave på mobile enheter (her snakker jeg om Blogglisten, som heldigvis snart er ute i en ny og responsiv variant, tilpasset alle enheter).

 


Dagens mest leste bloggposter

Vi i Nettavisen kjøpte som kjent blogg.no rett før jul, og med det så er vi enda tyngre inne i den norske bloggosfæren. Blogglisten er inne i sitt fjerde år, og vi har nesten like lenge hatt samarbeidsavtaler med noen av de aller største bloggene her til lands. I det mylderet av tekster som blir [...]

Les hele ...


Vi i Nettavisen kjøpte som kjent blogg.no rett før jul, og med det så er vi enda tyngre inne i den norske bloggosfæren. Blogglisten er inne i sitt fjerde år, og vi har nesten like lenge hatt samarbeidsavtaler med noen av de aller største bloggene her til lands.

I det mylderet av tekster som blir publisert hver dag av bloggerne finnes det mange gode saker og vinklinger. Det evige problemet er å fange opp nettopp disse stemmene. En måte å finne frem til innlegg i dette sosiale mediet som kan være av interesse for en bredere krets, som Nettavisens lesere, kan være å nyttegjøre seg av andre sosiale medier.

Vi har i et års tid (noe anonymt) presentert de sakene fra tradisjonelle medier som har blitt mest delt og debattert i sosiale medier: Konseptet MestDelt.no finnes i tillegg til nettutgaven både som app for Android og Windows 8.

Nå har vi utvidet tilbudet til også å gjelde bloggposter som har skapt engasjement i sosiale medier: Mest Delt/Blogg.

Oversikten er ikke begrenset til bare blogg.no sine blogger, men også blogger som er registert på Blogglisten. Det finnes hundretusenvis av norske blogger, og oversikten er på ingen måte uttømmende. Men algoritmene vi bruker burde i hvert fall sørge for å gi et godt utsnitt av hva som er populært på blogg om dagen.


The Tipping Point

av Ole Christian Enger den 22.11.2012 Innovasjon

Hva gjør at noen ideer spres som ild i tørt gress? Hvorfor lykkes visse produkter og tjenester med å kapre massemarkedet, mens andre – og kanskje bedre – aldri oppnår suksess? Dette er spørsmål Malcolm Gladwell søker å forklare i The Tipping Point – How Little Things Can Make A Big Difference. Svaret hans ligger [...]

Les hele ...

Hva gjør at noen ideer spres som ild i tørt gress? Hvorfor lykkes visse produkter og tjenester med å kapre massemarkedet, mens andre – og kanskje bedre – aldri oppnår suksess?

Dette er spørsmål Malcolm Gladwell søker å forklare i The Tipping Point – How Little Things Can Make A Big Difference.

Svaret hans ligger i tittelen, nemlig the Tipping Point – det punktet hvor et produkt, en ide, et fenomen går fra å være ukjent og marginalt, til å virkelig ta av. Hva slags faktorer spiller inn i denne prosessen?

Gladwell peker på tre hovedregler for sosiale epidemier, som han kaller dem: The Law of the Few, The Stickiness Factor og The Power of Context  (på godt norsk, altså).

The Law of the Few

The Law of the Few handler om at visse mennesker er viktigere enn andre i spredningen av (i vårt tilfelle) innovasjoner. Alle som jobber med salg og markedsføring kjenner til begrepet opinionslederen – men det kan være nyttig å nyansere denne mystiske personen noe mer.

Gladwell skiller mellom tre mennesketyper som er viktige i en word-of-mouth-prosess: the Connector, the Maven og the Salesman.

Connector-en er han som kjenner alle og har et nettverk hvor ideer raskt kan spres til ulike individer og grupper. De fleste av oss kjenner til leken Six Degrees of Kevin Bacon, hvor utgangspunktet er at de fleste av oss kjenner hverandre gjennom få noder av bekjentskap. Men det som imidlertid ikke er like kjent, er at disse nodene er langt fra jevnt fordelt: visse mennesker er mye viktigere enn andre i disse nettverkene. Disse er connectors.

En Maven er en annen type. Denne sitter på kunnskapen, og investerer mye tid på å holde seg oppdatert på hva som skjer i markedene. Han elsker å dele sin kunnskap med andre, i dag gjerne på forum, blogger eller i kommentarfelt. Trenger mediene en ekspert om hva som rører seg i ny teknologi? Kontakt en maven. Og når en maven tipser en connector om the next great thing – da settes hjulene i sving.

Den site typen Gladwell identifiserer er selgeren; hun som kan overtale oss som ikke er fullt ut overbevist om at dette virkelig er den store, nye greia.

The Stickiness Factor

The Law of the Few dreier seg om menneskene som spres budskapet, men kommunikasjon og overtalelse er langt i fra nok. Egenskaper ved selve produktet er også en forutsetning for suksess. Og hvilke egenskaper gir best forutsetninger? Gladwell kaller disse for stickyness-faktorer.

Hva slike stickiness-faktorer er, vil variere fra produkt til produkt. Og de kan kreve stor arbeidsinnsats å identifisere. Gladwell bruker Sesam Stasjon som case. Dette barne-TV-programmet investerte stort i markedsundersøkelser og psykologiske tester for å finne ut hvilke segmenter som fenget barna, og hvilke som fungerte dårligere.  De finjusterte hver episode etter å ha identifisert hva som fungerte og ikke fungerte under test-visninger for barn, og fant blant annet ut at fantasifigurene var mer sticky enn mennesker, og at referanser til voksenverdenen (for å tiltrekke seg foreldrene som med-seere) gjorde at barna ble uoppmerksomme.

En annen studie, som tok utgangpunkt i en informasjonsbrosjyre om et vaksineprogram på college, viste at graden av skremselspropaganda ikke hadde noen effekt (altså lav stickyness-faktor) – men inkluderte man et kart med veibeskrivelse til helsestasjonen, gikk vaksineraten i været. Det ble lettere å relatere budskapet med det praktiske (ta seg bryet å gå til legen), og dermed mer personlig og sticky.

The Power of the Context

Foruten egenskaper ved innovasjonen og budbringerne, er selvsagt miljøet – den sosiale konteksten – en viktig fasilitator (eller hindring) for adopsjon. Gruppen vi tilhører, være seg storsamfunnet eller den nære krets, påvirker våre valg. Og ofte vil våre valg helt avhengig av gruppen vi identifiserer oss med eller beveger oss i.

Gladwell bruker eksemplet om hvordan boken The Ya-Ya Sisterhood nådde kritisk masse og ble en bestselger. Boken handler om samhold mellom kvinner, og kombinasjonen med de mange bokklubber og leseringer der ute viste seg å være særdeles potent. Et godt eksempel på at et produkt øker i verdi i takt med delingen av den.

Sosiale medier fungerer på samme måte: jo flere deltakere i et nettverk, desto mer interessant er det. Verdien til Facebook og Twitter er ikke basert på den underliggende teknologien, men sosiale faktorer som adopsjonsgrad i vennekretsen, eksplosjonen i mobiltelefoni, med mer.

Crossing the Chasm

 

Innenfor konteksten av innovasjonslitteraturen handler the Tipping Point om den berømmelige kløftathe Chasm – i livssyklusen til innovasjoner. En vellykket innovasjon, altså en realisering av en idè til et kommersielt levedyktig produkt, er avhengig av å krysse denne kløfta et sted mellom de tidlige innovatørene og den tidlige majoriteten.

Disse to gruppene har forskjellige forvetninger til en teknologi, og man må ta strategiske grep for å hindre at produktet sitt faller igjennom på det stadiet. Problemet med Gladwells ellers utmerkede gjennomgang av caser, er at den begrenser seg til nettopp det: kasusstudier.

Det er åpenbart mye lettere å identifiserer faktorer som førte til at et produkt ble en suksess i etterkant, enn å identifisere disse faktorene “midt i kløfta” selv. At det hippe skomerket han omtaler ble hipt og trendy på grunn av riktig valg av reklamebyrå er ikke fullt så interessant når man selv står midt i kaoset det er å meisle ut en marketingstrategi.

Så hva gjør man?

Selv om innovasjon er vanskelig – veldig vanskelig – er man ikke overgitt til tilfeldighetenes spill. Kunnskap og erfaring hjelper.

 • Jeg tror det kan være en fordel å tilpasse utviklingen av en innovasjon til det stadiet produktet befinner seg på i syklusen. Early adopters vil typisk være interessert i trekk ved innovasjonen som skiller den ut fra andre produkter i samme kategori. Slike cutting edge features kan også bidra til økt omtale og awareness i medier – spesielt sosiale medier og innflytelsesrike blogger (opinionsledere).
 • Kjenn din kontekst. I tidligere tider var det massemedier som stod bak den “autoritative” spredningen av informasjon. I dag er landskapet mer broket; det nye tekno-mediale landskapet spenner fra profesjonelt drevne blogger til tweets på 150 tegn. De uformelle kanalene er også mer komplekse, som private blogger man identifiserer seg med til venner og venners venner i sosiale medier. Tenk nytt.
 • Innovasjoner slår ikke til over natten – tror man ikke på produktet sitt, vil man aldri ha stamina til å stå løpet ut – man gir ikke innovasjonen sin en gang en sjanse til å oppnå suksess. Ha is i magen og tro på det man holder på med.
 • … men ikke blind tro. Vit når man bør slutte å kaste ressurser på et håpløst prosjekt. Identifiser kriterier på forhånd for ikke å bli blendet av desperasjon og urealistisk håp mens det står på som verst. Tenk alternativkostnader og sunk costskill your darlings.
 • Ha et bevisst forhold til din overordnede innovasjonsstrategi. Velger du å innovere ofte og raskt må du innrette deg på en annen måte enn om du legger alle eggene i en kurv. Hva er dine styrker og svakheter? Satse på inkrementell eller disruptive innovasjon?
 • Man må tørre å feile – men kanskje viktigst: man må tørre å vinne.

Hvordan deler vi på nett?

av Ole Christian Enger den 19.11.2012 Innovasjon

  Vi deler innhold fra nett nesten fem ganger mer via copy-paste enn dele-knapper. Dette kom frem i en studie av 33 Across i forrige uke, basert på statistikk fra 17 000 publikasjoner.  I følge selskapet: The exponential rise of content sharing is often incorrectly attributed to sharing buttons on a page [...] . It’s surprising, [...]

Les hele ...

 

Vi deler innhold fra nett nesten fem ganger mer via copy-paste enn dele-knapper. Dette kom frem i en studie av 33 Across i forrige uke, basert på statistikk fra 17 000 publikasjoner.  I følge selskapet:

The exponential rise of content sharing is often incorrectly attributed to sharing buttons on a page [...] . It’s surprising, but the old highlight and right click is more popular than ever.

Med andre ord så er ikke deling av innhold først og fremst et resultat av store og dominerende dele-knapper, men snarere et resultat av en mer kritisk overveielse av brukeren. Content is still king.

Og når vi deler, så er vi fortsatt så tradisjonelle at vi benytter oss av epost (tall spesifikke for Business Insider, men representative for markedet). Vi er mer tradisjonelle enn man skulle tro.


Ny Nettavisen-app for Android

av Ole Christian Enger den 5.10.2012 Innovasjon

  Som tidligere annonsert her på bloggen har vi jobbet litt den siste uken med en ny og forbedret utgave av Nettavisens app for Android. Første utgave slet litt med (de sedvanlige) barnesykdommene, og tilbakemeldingene fra brukerne var ikke helt bra. » Du kan laste den ned her. Den nye utgaven utgjør ingen revolusjon, men [...]

Les hele ...

Som tidligere annonsert her på bloggen har vi jobbet litt den siste uken med en ny og forbedret utgave av Nettavisens app for Android. Første utgave slet litt med (de sedvanlige) barnesykdommene, og tilbakemeldingene fra brukerne var ikke helt bra.

» Du kan laste den ned her.

Den nye utgaven utgjør ingen revolusjon, men grensesnittet er forbedret på flere måter. Blant annet får du rask tilgang til våre mest populære nettsteder og tjenester fra menyen. Søke- og delemulighetene er også lettere tilgjengelig.

Har du forslag til ytterligere forbedringer? Ris eller (helst) ros?
Gi oss gjerne en tilbakemelding i kommentarfeltet under!

blogglisten_1234ole


Mobilbruk i Norge

av Ole Christian Enger den 2.10.2012 Innovasjon

Google i samarbeid med Ipsos MediaCT foretok første kvartal 2012 en undersøkelse blant norske smarttelefonbrukere (PDF). Resultatene er veldige nyttige for oss som har et tydelig fokus på mobil, og selvsagt for annonsører. Det blir spådd at inntekter fra annonsering på mobil vil vokse med 25 prosent i året, og om ikke så år vil [...]

Les hele ...

Google i samarbeid med Ipsos MediaCT foretok første kvartal 2012 en undersøkelse blant norske smarttelefonbrukere (PDF). Resultatene er veldige nyttige for oss som har et tydelig fokus på mobil, og selvsagt for annonsører.

Det blir spådd at inntekter fra annonsering på mobil vil vokse med 25 prosent i året, og om ikke så år vil man oppleve at flere er på nett via mobilen enn PC-en.

Under har jeg trukket frem noen av de mest interessant funnene i undersøkelsen. Den kan i si helhet leses her: Our Mobile Planet: Norge (PDF).

Mobilbruk er meget godt egnet til lokaliserte tjenester. En smarttelefon vet hvor du er og er utstyrt med avanserte kartfunksjoner.

Geo-tilpassede annonser er ennå ikke så utbredt, men potensialet er skyhøyt.

Har du en kampanje på gang? Hvorfor ikke vise brukeren nærmeste butikk – direkte i annonsen.

For selv om 24% (og økende) har foretatt kjøp med telefonen, foretrekker fortsatt flere å gjøre dette på internett eller butikk. Så en strategi som dekker alle alternativer bør være en del av mix-en.Men: hele 47% av disse foretar kjøp med mobiltelefonen minst en gang i måneden, og 23% forventer å foreta flere mobilkjøp i fremtiden.

56% har foretatt et mobilsøk etter å ha sett en annonse utenfor Internett.

Det vil si at det er smart å legge en del av annonsebudsjettet på mobil dersom du også annonserer i andre kanaler.


Resultatene av undersøkelsene kan du også leke med interaktivt. Visste du for eksempel av hele 60% av Saudi-Araberne bruker smarttelefoner?


Krysspostet fra blogg.nettavisen.no.


Ny Nettavisen-app

Vi i Nettavisen har tenkt en stund på å gjøre litt mer ut av Android-appen vår, og nå er endelig tiden kommet! Siden flere hoder som kjent tenker bedre enn få, så inviterer vi leserene av denne bloggen til å komme med innspill til vår nye versjon. For å hjelpe dere litt på vei så [...]

Les hele ...

Vi i Nettavisen har tenkt en stund på å gjøre litt mer ut av Android-appen vår, og nå er endelig tiden kommet! Siden flere hoder som kjent tenker bedre enn få, så inviterer vi leserene av denne bloggen til å komme med innspill til vår nye versjon.

For å hjelpe dere litt på vei så går prøver vi ut fattigmannsversjonen av konseptet åpen innovasjon, les: screenshots av work in progress.

Filosofien bak er å forsøke å kombinere det beste av web med hva app-verdenen har å tilby. Det vil si at vi ønsker å integrere mobilversjonen av Nettavisen med app-teknologi, som deling via telefonen, lettere tilgang til de øvrige tjenestene våre, og kanskje mye mer?

Innspill tas i mot med stor takk i kommentarfeltet!


Head of Big Data, Mediehuset Nettavisen AS

twitter@oleenger
Sisteinnlegg
Data and the Hype

Det bør ikke være altfor kontroversielt å hevde at “Big Data” har gjennomgått en periode av hype siden begrepet kom på banen noen få år til...

Den innovative organisasjonen

Jeg jobber i en bransje som har blitt tvunget til å revitalisere seg selv. Min egen arbeidsplass, Nettavisen, er nettopp en av de som har truet gamle...

Noen nyheter er likere enn andre

Tradisjonell avislesing er på vei ned. Spesielt gjelder dette papiraviser, men stadig nye måter og kanaler å tilegne seg nyheter på gjennom sosial...

Digital disrupsjon i den nye internett-økonomien

Påsketid er boktid, og jeg har benyttet anledningen til å lese James McQuiveys Digital Disruption. Forrester-analytikeren tar i boken utgangspunkt i...

Kommentarfelt og steile fronter

Påvirker tonen i kommentarfeltet hvordan vi som lesere oppfatter innholdet av en sak? Gjør kommentarfeltets blotte eksistens noe med holdningene vå...

Bøker@goodreads

Grant Pooke

Art History: The Basics

Art History: The Basics is a concise and accessible introduction for the general reader and the undergraduate approaching the history of art ...

E.H. Gombrich

The Story of Art

This text is the 16th revised and updated edition of this introduction to art, from the earliest cave paintings to experimental art. Eight n ...

Agnes Ravatn

Fugletribunalet

TV-programleiaren Allis Hagtorn forlèt mann og jobb etter ei offentleg sexskandale og byrjar som hushjelp for Sigurd Bagge, ein mann i før ...

Patrick Modiano

Dimanches d'août

Pourquoi le narrateur a-t-il fui les bords de la Marne avec Sylvia pour se cacher à Nice ? D'où vient le diamant la Croix du Sud, la seule ...