En blogg om #nyemedier, #big data, #teknologi og #innovasjon

Data and the Hype

av Ole Christian Enger den 29.07.2015 Big Data

Det bør ikke være altfor kontroversielt å hevde at “Big Data” har gjennomgått en periode av hype siden begrepet kom på banen noen få år tilbake. Nå snakker vi 2015, en betydelig andel av kampanjene utnytter data som en del av mixen, og programmatiske kjøp bidrar som katalysator. Det er på tide å vokse opp, [...]

Les hele ...

Det bør ikke være altfor kontroversielt å hevde at “Big Data” har gjennomgått en periode av hype siden begrepet kom på banen noen få år tilbake. Nå snakker vi 2015, en betydelig andel av kampanjene utnytter data som en del av mixen, og programmatiske kjøp bidrar som katalysator.

Det er på tide å vokse opp, skjære igjennom hypen og se hva som ligger igjen når buzzwords får lov til å forbli nettopp det.

Og det er ganske mye. Data, “big” eller ei, algoritmer og automatiserte handler er virkelig revolusjonerende. Data er kunnskap, og kunnskap er ikke bare makt, det er også nye, store muligheter.

Data er bare råvaren

Men: vi må ikke ta disse mulighetene for gitt. Fordi data er ikke et mål i seg selv, det er kanskje heller ikke engang et middel, men en råvare. Og råvarer må foredles. Det krever noe som langt i fra er nytt, nemlig kunnskap kombinert med hardt, målrettet arbeid.

Data er råvaren, innsikten data-ene gir er middelet, og målet er bedre og mer effektive kampanjer. Det er ikke størrelsen som teller. Nær sagt alle kan samle mer data i dag enn hva som eksisterte av data på verdensbasis for bare noen håndfuller år siden. Det som teller er hva du kan presse ut av den, som effektivt kan støtte oppunder målene som er satt.

Så nå som vi har begravet hypen blir det mer tydelig at suksessoppskriften ligger i mellomleddet: innsikt gjennom analyse av data.

Data om data

Derfor må man tillate seg å stille de kritiske spørsmålene, og ikke ta “big data” eller “algoritmer” som et kvalitetsindikatorer i seg selv – hva er dataene om dataene?:

 • Hvor gode er dataene? Hvordan er kvaliteten på dataene evaluert og kvantifisert?
 • Besvarer dataene virkelig de spørsmålene jeg ønsker å få svar på?
 • Er dataene jeg trenger i morgen like gode som de jeg fremstilte i går?

Data inn er ikke kvalitet ut

Det er derfor betimelig å spørre seg om en tredjepartleverandør kan levere like god innsikt som de som sitter nærmest data-ene og kjenner produktet sitt inn og ut.

Det er naivt å tro at man kan kjøpe seg til fullstendig innsikt i komplekse data fra et mangfold av datastrømmmer. Hyllevare er bra for det hyllevare er bra nok til, men i en datafisert verden er ofte “bra nok” ikke der man bør legge lista. Og hvilke forutsetninger har man for å få svar på de nevnte kritiske spørsmålene om dataen om dataene en tredjepart har fremstilt?

Et flott dashboard kan aldri erstatte god analyse, og en standarisert løsning kan aldri erstatte en dyktig analytiker.

Åpenhet og transparens

Og for å illustrere at dette ikke er en rent akadamisk øvelse: En nylig undersøkelse fra IAB peker på en generell mistrohet mellom kjøper- og selgersiden. Hele 57% av et utvalg fra alle parter anså forholdet mellom sidene combative, og hele 92% klaget over manglende åpenhet og transparens.

Dette er forhold som begge parter sammen må arbeide sammen med for å løse, og tett dialog mellom de ulike leddene er en forutsetning. Nøkkelord her er åpenhet omkring både kvalitet og bruk av data.


Den innovative organisasjonen

av Ole Christian Enger den 21.04.2013 Innovasjon

Jeg jobber i en bransje som har blitt tvunget til å revitalisere seg selv. Min egen arbeidsplass, Nettavisen, er nettopp en av de som har truet gamle industrier og forretningsmodeller, gjennom å tilby en gratis nettbasert avis. Men selv vi må konstant innovere. Nye aktører og forretningsmodeller, gjerne hittils ukjente, er en konstant trussel. Innovasjonen [...]

Les hele ...

Jeg jobber i en bransje som har blitt tvunget til å revitalisere seg selv. Min egen arbeidsplass, Nettavisen, er nettopp en av de som har truet gamle industrier og forretningsmodeller, gjennom å tilby en gratis nettbasert avis. Men selv vi må konstant innovere. Nye aktører og forretningsmodeller, gjerne hittils ukjente, er en konstant trussel.

Innovasjonen i Norge står ei til laud. EUs Innovation Union Competitiveness Report 2011 (PDF, pp. 177) slår fast at vi er dårlig på høyteknologisk innovasjon, samt innovasjon i SMB-segmentet. Årsakene til det er komplekse, men sikkert er det at hvordan innovasjon utøves og oppfattes på organisasjonsnivå er en vesentlig bestanddel.

I et tidligere blogginnlegg tok jeg for meg digital disrupsjon og hvordan de fleste bransjer, digitiale eller ei, burde føle seg truet av den innovasjonsrevolusjonen vi nå står overfor.

Her har jeg tenkt å følge opp tråden og se litt på hvordan organisasjoner best kan ruste seg for å stå i mot stadig økende trusler. Så hvordan posisjonere seg for en fremtid hvor aktørene er ukjente, markedsbarriene forvitrer og teknologien endrer seg nærmest fra dag til dag?

Fra den lærende til den innovative organisasjon

På 90-tallet ble det satt fokus på den lærende organisasjonen (Senge, 1990). Man begynte å se på en organisasjon som en organisme som må være i stand til å tilegne, lagre og prosessere kunnskap for å være konkurransedyktig. Dette er ikke noe som skjer av seg selv, men fordrer er klar strategi og bevisshet. Stillinger som Chief Learning Officers (CLOs) ble lansert og man begynte å orientere seg ut i verden, spesielt Japan, for å tilegne seg disse strategiene.

I dag er det en selvfølge at en organisasjon har strategier og strukturer som fasiliterer læring. Det som ikke er en selvfølge er en tilsvarende bevissthet på innovasjon. Virkeligheten organisasjoner i dag opererer i er vesensforskjellig fra den bare 20 år tilbake. Det er på tide å sette fokus på den innovative organisasjonen.

Innovasjon – et ledelsesansvar

Å legge til rette for innovasjon er et toppledelses-ansvar. Det krever forankring fra toppen og de rette verdiene må kommuniseres nedover. Spesielt gjelder dette i større organisasjoner, mens mindre kan kompensere med kreative arbeidstakere som tar selvstendige initiativ; do-ere. Men en innovativ organisasjon vil den aldri bli, uten et tydelig fokus og engasjement fra toppen.

Ting tyder på at ikke alt er som det bør være. Studier viser at det eksisterer et stor gap mellom hva som sies og hva som gjøres. I følge National Science Foundation rapporterte 8% og 20% (PDF) i hhv. produksjons- og servicenæringene at de hadde lansert et “innovativt produkt” siste tre år – samtidig hevdet nær 70% av topplederne at innovasjon var en “top priority”.

En studie fra CapGemini, som jeg refererer til under, fant videre ut av 58% av bedriftene som var med ikke hadde en klar strategi for innovasjon.

Slike funn kan tyde på at toppledelsen er et problem, noe en nylig studie fra DDI (PDF) konkluderer ganske så krast med: “Leaders are not actively engaged nor are they personally invested in driving innovation“. Arbeidstakere ser det på samme måte.

Forsøk på et rammeverk

Innovasjon skjer ikke i et vakuum. Innovasjon er ikke et overskuddsfenomen man sitter igjen med, om man er heldig, etter å ha gjort unna de daglige plikter. Innovasjon krever dedikasjon, fokus og helhetlig tankegang.

Jeffrey Phillips og Paul Hobcraft har utviklet et interessant rammeverk som de har kalt Executive Innovation Workmat (PDF). Rammeverket representerer ikke noen nye innsikter per se, men er en praktisk måte å få en oversikt over hva som kreves av en innovativ organisasjon; hvordan strukturere og definere innovasjonspraksiser.

Ha en definert innovasjonsstrategi

En strategi er ikke verdt så veldig mye uten at organisasjones ressurser og aktiviteter blir ledet i retning av å oppnå strategiens mål. Dette krever både organsatoriske grep, i tillegg til god kommunikasjon nedover om hva visjonen er.

Det betyr at man må ha en klar innovasjonsstrategi. I en undersøkelse av CapGemini fra 2012 rapporterte hele 58% at de ikke hadde en slik strategi, og dette utgjorde den største hindringen for innovasjon. Av de 42% som hadde en slik strategi, inkluderte den i 89% av tilfellene kun toppledelsen, og ikke de øvrige arbeidstakerene.

Det kan være verdt å merke seg at innovasjon ikke er en strategi i seg selv, men dreier seg om å sette seg mål og sørge for at den innovative virksomheten støtter oppunder disse målene.

Dette må også skje i praksis, ikke bare på et forståelsesnivå. Ressurser må avsettes, ansvar klargjøres (ikke pulveriseres, eller skyves nedover i linjene til allerede overarbeidede mellomledd og -ledere).

Sørg for strukturer og styring

Et kjennetegn ved innovasjon er at prosessene ikke er like rutinemessige og strømlinjeformede som andre funksjoner en organisasjon typisk utfører. Innovasjon er ofte mer ad-hoc i formen og arbeidsflyten kan skille seg radikalt fra dag-til-dag-operasjoner. Innovasjon er en prosess, ikke en aktivitet.

Det betyr ikke man skal la være å innføre struktur i innovasjonsarbeidet – og på den annen side; man må heller ikke presse innovasjon inn i strukturer utviklet for andre formål. Det dreier seg om å sette sammen de riktige menneskene, gi de ansvar og tilfredsstillende ressurser.

En annen viktig faktor er å sette klare mål og måloppnåelsesindikatorer (KPI-er) – what get mesured, get managed. I følge Cap Gemini-studien nevnt ovenfor hadde under 20% av respondentene hva de anså som tilfredsstillende KPI-er, mens 54% hadde ingen i det hele tatt.

En kultur for innovasjon

Foruten mer formelle strukturer og prosser, er den innovative organisasjonen avhengig av å fostre en kultur hvor innovasjon blir oppmuntret og lagt til rette for – eller trives, for å si det enkelt.

Igjen, dette er et ledelsesansvar. “Naturtilstanden” til en organisasjon er å fortsette med det den har gjort til nå – organisatorisk treghet (inertia). Innovasjon går rett i strupen på en slik tendens, i det den dreier seg om å utfordre og finne nye produkter som kanskje utfordrer etablerte, og nye måter å gjøre ting på som føles truende.

“Ikke oppfunnet her”-syndromet og organisatoriske siloer er reelle trusler mot innovasjon, og kan vanskelig overvinnes gjennom annet enn en god kultur som legger til rette for nytekning og samarbeid på tvers av avdelinger – og miljøer på utsiden av organisasjonen for den saks skyld (open innovation).

Mennesker er også rasjonelle aktører, og uten riktige incentiver kan det være vanskelig å lede ressursene i riktig retning. Det er derfor viktig å implementere både formelle og uformelle belønnelsesmekanismer for å unngå at innovasjonsarbeidet blir fortrengt av en snever tolkning av arbeidsinstruksen. Innovasjon er også svært risikabelt – man taper oftere enn man vinner – og organisasjonen må ta hensyn til det.

… you’d better do all these things if you’re going to survive at all

For å oppsummere slik som Cap Gemini-studien selv gjør:

 1. businesses need to be “formulating a well-articulated innovation strategy and improving [their] understanding of the external environment”;
 2. traditional strategy development isn’t good enough, and you must instead “move strategy development to the outer peripheries of the company”;
 3. companies need to be better designed for innovation; (4) executives badly need to “reduce the level of disconnect between themselves and employees”; and
 4. you’d better do all these things if you’re going to survive at all.

blogglisten_1234ole


Noen nyheter er likere enn andre

Tradisjonell avislesing er på vei ned. Spesielt gjelder dette papiraviser, men stadig nye måter og kanaler å tilegne seg nyheter på gjennom sosiale medier og nyhetsaggregatorer truer også nettavisene – og viktige verdier. En avis skal favne et vidt publikum. Den redaksjonelle profilen definerer utvalget av nyheter som blir presentert, og for å sikre seg [...]

Les hele ...

Tradisjonell avislesing er på vei ned. Spesielt gjelder dette papiraviser, men stadig nye måter og kanaler å tilegne seg nyheter på gjennom sosiale medier og nyhetsaggregatorer truer også nettavisene – og viktige verdier.

En avis skal favne et vidt publikum. Den redaksjonelle profilen definerer utvalget av nyheter som blir presentert, og for å sikre seg det nødvendige antallet lesere må stoffmiksen henvende seg til et av de mindre felles multiplum innenfor den valgte profilen. Likesom et politisk parti er nødt til å fri til medianvelgeren, på retorisk vis i tråd med partiets politiske profil.

I dette ligger det et lite paradoks. Avisenes “ideal-leser” er et kunstig aggregat; redusert fra summen av oss alle – med det resultat at stoffmiksen som blir presentert faktisk ikke er optimalt tilpasset noen av oss.

På en måte er det en god ting. Det ligger et demokratisk opplysningsideal, tilsiktet eller ei, bak en slik mekanisme, hvor utenriks- og meningssaker lever side om side med underholdningsnyheter.

(En liten digresjon: nå er det ikke nødvendigvis slik at redaksjonene opprettholder utenrikssatsningen av opplysningsidealistiske grunner. Basert utelukkende på klikktall kunne de sikkert ha lagt den ned. Men siden leserne (les: oss alle) liker å tro at de er interessert i uriks – selv om adferden ikke understøtter dette – er også avisene nødt til å presentere slike nyheter, som igjen er med på å legitimere seg selv som en seriøs aktør. Altså en form for et gjensidig selvbedrag, som i sum har en viktig demokratisk funksjon.)

Men tilbake til medianleseren versus den virkelige leser. Paradokset har ført til helt nye måter å konsumere nyheter på.

Vi velger kanaler hvor våre venner og meningsfeller velger ut nyheter for oss (som Facebook og Twitter). Vi søker til nisjepublikasjoner, som blogger og andre som har valgt spesialisering som modell. Og vi søker fellesskap hvor likesinnede er med på å kurere nyhetsstrømmen, som Reddit.

Nettavisens egen tjeneste Mest Delt er eksempel på automatisk utvelgelse av nyheter basert på hva som har blitt mest delt på Facebook siste døgnet, altså totalt brukerstyrt.

Tilsammen komplementerer disse formene for nyhetsinnhenting hverandre godt. Men det har også mer perverse utslag.

Store aktører, som Google, har tatt konsekvensen av vår (akk så menneskelige) preferanse for individuell tilpasset informasjon. Ingen Google-søk er like; dine søkeresultat vil være en funksjon av alt det Google vet om det – og det er ikke lite.

Resultatet er at den informasjonen som er lettest tilgjengelig for deg, er informasjon av den typen som allerede støtter opp under det du allerede tror og mener.

Er du motstander av strengere våpenlovgivning og har frekventert mange såkalte “pro-gun”-nettsteder, er det mer sannsynlig at et søk etter “gun control” vil lede deg til nettsteder som støtter ditt syn. Dette er et demokratisk problem.

Dette kalles ofte The Filter Bubble. Når andelen nyheter vi får fra “representative” kilder, som aviser, minsker til fordel for nisjekanaler og informasjon gjennom søk, vil vi rett og slett bli mindre opplyste.

Det er et problem; vår stemmegivning i valg blir mindre informert og den offentlige debatt lider.

rbutr er et interessant forsøk på å veie opp for noe av dette. Her kan lesere av en nettside selv linke til kilder som er kritiske til informasjonen på denne siden, ved hjelp av en plugin i nettleseren. Forhåpentligvis er initiativ som dette bare starten av noe større.

Upworthy er et annet prisverdig prosjekt, som kurerer hva de kaller meningsfulle nyheter, tilpasset sosiale medier. De har følgende credo:

…social media with a mission: to make important stuff as viral as a video of some idiot surfing off his roof.

Et siste eksempel er Newsana, som aggregerer nyheter innenfor flere området basert på upvotes fra en utvalgt gruppe medlemmer. En av dagens toppsaker har tittelen “Canada lags on childhood well-being, UNICEF says”, som godt illustrerer tanken bak.

For å bruke en klisje: internett er fortsatt et nytt fenomen. Jeg velger å se på den teknologiske utviklingen som en slags berg-og-dalbane, hvor fremskritt avler nye problemer, som igjen blir møtt med innovative løsninger.

Det er samtidig farlig å tro at alle problemer vil løses gjennom teknologi alene. Teknologi og vitenskap er ikke mer verdt enn hva oss mennesker gjør det til.

Kanskje fordrer dette økt fokus på lovgining på personversområdet. Er det for eksempel en menneskerett for Google å overvåke vår nettbruk så detaljert, for så å utnytte denne kunnskapen kommersielt, med det resultat at opplysningsidealet lider? I hvilken grad på innretningen til pressestøtten ta innover seg the filter bubble og hvordan informasjonssamfunnet anno 2013 har utviklet seg?


Digital disrupsjon i den nye internett-økonomien

av Ole Christian Enger den 2.04.2013 Innovasjon

Påsketid er boktid, og jeg har benyttet anledningen til å lese James McQuiveys Digital Disruption. Forrester-analytikeren tar i boken utgangspunkt i hvordan den digitale revolusjonen fundamentalt har endret spillereglene – ikke bare i digitale bransjer, men alle. Der kapitalkrav og kunnskapsintensiv R&D tidligere representerte store hindre, er veien fra idé til marked nå mye kortere. [...]

Les hele ...

Påsketid er boktid, og jeg har benyttet anledningen til å lese James McQuiveys Digital Disruption.

Forrester-analytikeren tar i boken utgangspunkt i hvordan den digitale revolusjonen fundamentalt har endret spillereglene – ikke bare i digitale bransjer, men alle.

Der kapitalkrav og kunnskapsintensiv R&D tidligere representerte store hindre, er veien fra idé til marked nå mye kortere. Å forsøke seg som innovatør er praktisk talt gratis, og tradisjonelle barriers to entry har forvitret.

Flere vil feile, men siden vi snakker store tall, så er noen nødt til å lykkes – og det har vi sett at de gjør.

Disruptive innovasjoner

A disruptive innovation is an innovation that helps create a new market and value network, and eventually goes on to disrupt an existing market and value network [...] used in business and technology literature to describe innovations that improve a product or service in ways that the market does not expect.

Disruptive innovasjoner er noe som forstyrrer eksisterende markeder og industrier. Hvordan man gjorde ting før blir erstattet med noe nytt. Dette kan være teknologiske nyvinninger, forbedrede prosesser, nye former for infrastruktur eller nye forretningsmodeller – eller noe helt annet som representerer et kvalitativt skift i markedet. Mobiltelefonens ødeleggelse av fasttelefonien er et godt eksempel på et slikt skifte.

Clayton M. Christensen er mannen bak begrepet. Hans teori går ut på at etablerte bedrifter er dårlig posisjonert til å stå i mot trusler som disruptive innovasjoner representerer – ikke fordi de ikke makter å henge med teknologisk, men fordi store, allerede suksessrike selskaper har vanskeligheter (verdi- og kostnadsmessige) med å satse to hester:

(1) De nødvendige og “bevarende” (sustaining) innovasjoner produktet er avhengig av, og (2) nye, mer radikale innovasjoner som kreves for å forfølge potensielt disruptive muligheter.

Altså: hvordan kombinere eksisterende kunders krav med nye krav til potensielt nye kunder? Redselen for kannibalisering av eksisterende produktportefølje, for å ta en faktor, er høyst rasjonell, men kan paradoksalt nok føre til ens eget fall på lengre sikt.

Christensen har kalt denne utfordringer for The Innovator’s Dilemma.

Internett og fremveksten av nye digitale verktøy og ny infrastruktur – ofte gratis og/eller til en skalerbar pris – har akselerert og økt betydningen av dette dilemmaet. Alle bransjer, også de “ikke-digitale”, er truet av denne revolusjoner, insisterer McQuivey. Og han har nok rett i dette

Det er spesielt ett bestemt paradigme for disruptive innovasjoner McQuivey har i tankene (selv om han merkelig nok aldri nevner det i begreps form selv), nemlig åpen innovasjon, eller open innovation på godt fagspråk.

Åpen innovasjon

Markeder, som App Store, er tilgjengelig for alle; digitale infrastrukturer (nettskyen, f. eks. Amazons AWS) skalerer kostnadsmessig; den nødvendige kunnskapen kan fritt tilegnes (blogger, bøker, etc.); åpne tjenester og gratis data er lett tilgjengelig (API-er).

Dette innovasjonsparadigmet har gjennom Henry Chesbrough blitt kjent som open innovation (et begrep som noe paradoksalt ikke blir nevnt med navn eller satt i en større sammenheng i McQuiveys bok).

Chesbrough selv definerer open innovation (pdf) som:

[t]he use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively. Open Innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as they look to advance their technology.

Hovedpoenget er altså at man innoverer ved å se utover firmaets grenser, både ved å ta i bruk eksterne ressurser og la eksterne ta en aktiv del i selve innovasjonsprosessen.

Facebook er et godt eksempel. De har økt verdien av tjenesten sin gjennom å la utviklere bygge applikasjoner på Facebook-plattformen. En annen form er å la brukerne selv definere hva slags nye funksjoner eksempelvis en app skal satse på (ref. den “nye” innovasjons-syklusen beskrevet nedenfor).

Ny teknologi blir ikke lisensiert, men snarere gjort tilgjengelig som open source, som igjen fører til at man kan utnytte den tallrike ressursen som eksterne utviklere representerer. Disse vil gjerne benytte seg av denne nye teknologien i sine egne prosjekter og selskaper, og gir samtidig tilbake i form av kontinuerlig videreutvikling av teknologien.

Altså en win-win for begge parter. IBM, Oracle og Microsoft får i dag reell konkurranse fra teknologier utviklet og gjort åpent tilgjengelig av selskaper som Google, Twitter og Facebook. Dataprosesserings-plattformen Hadoop, som bygger på teknologi Google har gjort åpen tilgjengelig, er et godt eksempel på dette.

Utnytt digitale plattformer og “broer”

Et annet kjennetegn på denne digitale revolusjonen er den sentrale rollen kunden har fått i relasjonen med produsenten. Konkurransen mellom aktørene blir stadig tøffere, som et resultat av faktorene beskrevet over, og ny teknologi har redusert kløften mellom partene.

Kundeforholdet er ikke lenger kjennetegnet av få interaksjoner av fysisk natur, typisk i en butikk. Nå forventes det at man kommuniserer med kunden kontinuerlig, gjennom digitale kanaler, eller “broer” som McQuivey kaller det.

Ikke bare gjennom relativt passive kanaler som Facebook og øvrige sosiale medier, men ofte kontinuerlig gjennom for eksempel app-er. Produsenten har nå potensielt tilgang til et hav av data og kunnskap om kundene sine (som blant annet kan analyseres gjennom åpne verktøy som Hadoop nevnt over), kunnskap som kan benyttes til videre innovasjon.

Den “nye” og åpne innovasjonssyklusen innebærer da følgende steg:

 1. Bygg digitale broer til kundene dine
 2. Innhent data kontinuerlig gjennom denne broer
 3. Generer og implementer nye ideer på bakgrunn av analyser av disse dataene

Fra produkt til opplevelse

Hvor man tidligere fokuserte på stordriftsfordeler og kontroll over verdikjeder, har altså den digitale revolusjonen nå flyttet fokuset fra produsenten og produktet, over på kundene og deres opplevelse av produktet. Resultatet er en mer helhetlig måte å tenke produkt på – the total product experience.

Man selger ikke lenger én egenskap ved et produkt, men en totalopplevelse. Integrasjon med internett og utvikling av komplementære produkter er nå forventet, ikke bare av digitale produkter, men også fysiske, som skotøy og hvitevarer.

Gjennom å inkludere kundene mer aktivt i innovasjonsprosessen, kan de nå få en produktopplevelse de tidligere bare kunne drømme om. Økt vilje til samarbeid med partnere, kanskje også konkurrenter, åpner for muligheter man alene aldri kunne ha utviklet.

Bli en disruptiv innovatør

For å lykkes i denne nye disruptive virkeligheten må man for det første utvikle et “disruptivt tankesett” , i følge McQuivey. Ikke spør deg selv hva du bør gjøre, men hva kunden ønsker at du skal gjøre. Flytt blikket utover og se hvilke muligheter som eksisterer utenfor firmaets fire vegger, både hva gjelder nye verktøy og nye partnere.

De nå så populære bloggerene er gode eksempler på mennesker som har tatt til seg denne måten å tenke på. De benytter seg av fritt tilgjengelige verktøy som blogg.no og WordPress. De tenker ikke først og fremst på hvordan de skal ta betalt for produksjonen sin på forhånd, men søker andre muligheter for å dra nytte av den nye internettøkonomien. De representerer en ny modell, en ny måte å tenke forretning på.

Ved å “gi bort” innhold gratis klarer de beste av de å få godt betalt for innsatsen sin som følge av å ha bygget opp tillitt og popularitet. Gratis avler gratis – og noen (få) blir rike.

Poenget er å tenke på muligheter på en ny måte. Teknologi er bare et middel – det er helheten og merverdien som må stå i fokus. Det dreier seg om å gi kundene sine det de vil ha, når de vil ha det, på deres premisser – ikke produsentens.

Som en digital disruptor må man være fokusert på å finne nye og bedre måter å tilfredsstille kundenes behov, på en raskere måte enn tidligere. Kundene er ikke fundamentalt annerledes, de har ikke endret seg, men det som har endret seg er deres forventninger om å få akkurat det de vil ha – når de vil ha det.


Kommentarfelt og steile fronter

Påvirker tonen i kommentarfeltet hvordan vi som lesere oppfatter innholdet av en sak? Gjør kommentarfeltets blotte eksistens noe med holdningene våre? Det var problemstillingen i en studie publisert i Journal of Computer-Mediated Communication tidligere i år. The Medium is the Message Allerede i 1964 formulerte Marshall McLuhan de ordene som skulle gjøre ham berømt: The medium [...]

Les hele ...

Påvirker tonen i kommentarfeltet hvordan vi som lesere oppfatter innholdet av en sak? Gjør kommentarfeltets blotte eksistens noe med holdningene våre? Det var problemstillingen i en studie publisert i Journal of Computer-Mediated Communication tidligere i år.

The Medium is the Message

Allerede i 1964 formulerte Marshall McLuhan de ordene som skulle gjøre ham berømt: The medium is the message. Med dette mente han at selve mediet en ytring blir fremført i former og påvirker hvordan budskapet blir oppfattet.

Internett er et veldig potent medium i så måte. Ikke bare tilgjengeliggjør nettet en voldsom mengde informasjon til alle og enhver, men det gir oss også muligheten til selv å aktivt delta i produksjonen av innhold og mening. Det fryktede kommentarfeltet står kanskje i en særstilling her.

Hvordan påvirker aktiviteten i kommentarfeltet hvordan selve innholdet blir oppfattet? Det var dette spørsmålet et sett forskere ønsket å besvare i studien Crude Comments and Concern: Online Incivility’s Effect on Risk Perceptions of Emerging Technologies.

Kognitive snarveier

Vi mennesker tar mange snarveier når vi gjør oss opp meninger. Innenfor psykologien kaller vi dette gjerne for heuristikker, og veldig ofte er disse uvurderlige for oss i det vi sjelden har tid og (kognitive) ressurser til å innhente og behandle all relevant informasjon om et emne.

Heuristikker kan også føre oss på villspor, som snarveier ofte gjør. Vi har en hang til å lete etter sammenhenger i situasjoner hvor de ikke finnes og vi dømmer folk feilaktig på bakgrunn av stereotypier. Wikipedia har en god artikkel om ulike former for heuristikker.

Ikke minst gjelder dette når vi utvikler en holdning til noe. Følelsesmessige faktorer kan spille en like stor rolle, om ikke større, enn de objektive fakta som strengt tatt burde være relevante.

Hvordan påvirker tonen i kommentarfeltet oss?

I denne studien ønsket man å finne ut om hvorvidt graden av dannelse (“civility”) i et kommentarfelt påvirket lesernes holdninger til fenomenet som ble omtalt, i dette tilfellet nanoteknologi.

1183 deltakere ble bedt om å lese et (fiktivt) blogginnlegg om et nytt produkt, nanosilver. Innlegget tok for seg både potensielle risiki og fordeler ved produktet, på en balansert måte. Halvparten av forsøkspersonene ble fremvist et kommentarfelt med usiviliserte kommentarer, mens den andre halvparten leste et kommentarfelt uten slike elementer. Det var kun tonen i kommentarfeltet som skilte seg; selve innholdet i kommentarene var konsistent mellom gruppene.

Ville uhøflige kommentarer og angrep (“If you don’t see the benefits of using nanotechnology in these products, you’re an idiot.”) føre til at den passive leser endret sin oppfatning av selve innholdet i saken?

Dårlig takt og tone virker polariserende

Svaret er ja, i hvert fall blant de som fra før av hadde en mening om saken. Aggressivitet i kommentarfeltet førte helt klart til en polarisering av eksisterende holdninger.

When exposed to uncivil comments, those who have higher levels of support for nanotechnology were more likely to report lower levels of risk perception and those with low levels of support were more likely to report higher levels of risk perception.

Ikke minst viser dette hvor vanskelig det er å bedrive “folkeopplysning” om mer kontroversielle emner, være seg gjennom den refererende artikkelsjangeren eller på meningsplass, som klimaendringer og innvandringspolitikk. Gjennom denne effekten, som artikkelforfatterene kaller the nasty effect, kan slik formidling paradoksalt nok gjøre “vondt verre”, ikke bare for de som aktivt ytrer seg i kommentarfeltet, men for alle.

Selve tilstedeværelsen av et kommentarfelt vil i praksis påvirke også den passive leser – i praksis siden en større andel av kommentarene erfaringsmessig (dessverre) vil være “usiviliserte”.

Viser dette begrensingene til åpen og fri debatt i det digitale rom? Kanskje – men mest av alt viser det vel oss en veldig trist del av de begrensninger vi har i egenskap av å være mennesker.


Digital Influence Report 2013 – Technorati

Technorati utgir hvert år en rapport om blogger og sosiale medier. Tidligere har denne hatt navnet State of the Blogosphere, men går i år under tittelen Digital Influence Report, for å reflektere at sosiale medier nå dreier seg om mye mer enn bare blogger. Årets rapport er basert på en undersøkelse vinteren 2012 blant 6000 [...]

Les hele ...

Technorati utgir hvert år en rapport om blogger og sosiale medier. Tidligere har denne hatt navnet State of the Blogosphere, men går i år under tittelen Digital Influence Report, for å reflektere at sosiale medier nå dreier seg om mye mer enn bare blogger.

Årets rapport er basert på en undersøkelse vinteren 2012 blant 6000 influencers, 1200 konsumenter og 150 markedsførere.

Satsningsområder i 2013

Av det totale budsjettet utgjør “social spending” kun 10%, men de som sitter på pengesekken forventer en økning på 40% i denne kategorien I 2013.

Av denne delen går mesteparten til Facebook (57%) – bloggere utgjør 6% av denne potten. På den annen side blir blogger sett på som mer innflytelsesrike enn Facebook, om enn marginalt.

 

Rapporten konkluderer således med at

… in short, where brands are spending is not fully aligned with how and where consumers are seeing value and being influenced …

Man kan spekulere i årsakene til dette, men optimalt er det ikke.

Mobil er et annet satningsområde I 2013.

 

Mobile spend is expected to increase for 79 percent of brands surveyed

Men hoveddelen av økningen vil skje innenfor tradisjonelle kanaler (display og search).

 

 

Hvordan måles suksess?

Hva er så målene?

In terms of measuring their campaigns, brands report that success is defined as increased activity and traffic on Facebook, Twitter and on their websites.

Dersom antall likes er hovedmålet for markedsaktivitetene, er det viktig at man har en klar strategi hvordan dette best kan utnyttes. En aktivitet på Facebook har ingen verdi i seg selv – den blir kun verdifull for et selskap/brand dersom det fører til økt engasjement, flere konverteringer, eller lignende.

Man må da være seg bevisst på hva forbrukerne forventer å få ut av en aktørs Facebook-bruk, og det har også rapporten sett nærmere på:

 

 

Rapporten tar for seg flere interessant forhold, spesielt samspillet mellom markedsførere og bloggere/influencer, og er vel verdt å lese i sin helhet (pdf).


Den mobile web-en er død, lenge leve nett på mobil!

av Ole Christian Enger den 25.02.2013 Innovasjon

Smashing Magazine har en interessant sak i dag – There Is No Mobile Internet!, med følgende poeng, kort oppsummert: [...] forget the idea of a “mobile Internet”. There is only One Web to experience. Det er veldig sant, og på høy tid. Å operere med ulike versjoner av en og samme internettside for ulike enheter [...]

Les hele ...

Smashing Magazine har en interessant sak i dag – There Is No Mobile Internet!, med følgende poeng, kort oppsummert:

[...] forget the idea of a “mobile Internet”. There is only One Web to experience.

Det er veldig sant, og på høy tid. Å operere med ulike versjoner av en og samme internettside for ulike enheter er en uting. En side kan, og bør, selvsagt fremvises ulikt fra enhet til enhet, men selve innholdet som tilbys bør være det samme. For å parafrasere Obama; det finnes ikke et stasjonært internett og et mobilt internett, det finnes et internett. Punktum.

Nå er det ikke slik at noen henger igjen i “gammel” tenkemåte, mens noen andre har skjønt “greia”. Sannheten er vel snarere at de fleste av oss er litt flinke her, og litt mindre flinke der. Som oss i Nettavisen. Det betyr ikke at vi ikke bør strekke oss etter best practice – men for å motivere oss selv til best mulig innsats er det sjelden dumt med noen oppdaterte argumenter.

Brukeraspekter


Kilde: Strangeloop (based on beacon data from 100M+ online transactions)

– People don’t see the Internet on their phone or tablet as being the “mobile Internet.” It’s just the Internet.

Det er arrogant å ta valg på vegne av sine kunder, spesielt når kundene selv tydelig har sagt i fra om at dette er et valg de selv ikke ville ha tatt. I følge Strangeloops sine tall har 32% av mobilbrukere tatt et aktivt valg i å velge bort mobilversjonen til fordel for det fullverdige desktoputgaven – og da kan man bare tenke seg hvor mye større andelen hadde vært dersom alle hadde vært klar over denne muligheten (selv finner jeg sjelden lenken til “web-versjonen”, selv om jeg vet den finnes der et sted …).

Ikke undervurder brukerens trang til fullverdig informasjon. Og for all del ikke utelat informasjon på mobilversjonen som finnes i desktop-utgaven. Som bruker vil jeg ikke føle meg snytt.

– Across the world, accessing the Internet on a smartphone is most commonly done at home.

Det er ikke slik at vi alltid er på farta når vi surfer på nett fra mobilen. Som oftest ligger vi kanskje i sofaen eller i senga og har all verdens tid. Det betyr ikke at man ikke kan utnytte den kunnskapen man eventuelt har om hvor en bruker befinner seg geografisk, men det betyr at man ikke skal anta at en bruker er i en bestemt modus. Ønsker du mer relevant info om brukeren, så spør han, ikke gjett. Og igjen, ikke ta uinformerte valg på brukerens vegne.

Tekniske- og konseptuelle aspekter

Én side, én URL

Forkortelsen URL står for Uniform Resource Locator, som indikerer at en bestemt side (“ressurs” på fagspråket) finnes på denne adressen. Ved å operere med forskjellige URL-er for ulike enheter, være seg mobiltelefoner eller nettbrett, innfører man på mange måter et “regelbrudd”, ved å si at “denne internettsiden finnes på to steder”. En fysisk gjenstand kan som kjent ikke befinne seg to steder på en gang, og det er ingen grunn til at en elektronisk “gjenstand” skal ha denne spesielle egenskapen – det er forvirrende.

Ikke bare teoretisk forvirrende, men i aller høyeste grad praktisk forvirrende (og irriterende) for de av oss som jobber med å analysere hvor populære saker er på internett, gjennom målinger av delinger på Facebook og Twitter og lignende (egenreklame: www.mestdelt.no).

Og hvem har ikke irritert seg over å ha mottatt en lenke fra en venn, som peker til m.etellerannet.com, mens man selv sitter på både en og to store skjermer bak en et skrivebord.

Skrekkeksempelet er de nettstedene (blant annet noen av verdens største aviser) som opererer med tre eller flere sett med URL-er for en og samme sak. Hvilken av disse “kopiene” av saken er det som brukerne deler på Facebook? Gjerne alle sammen – noen via desktop, andre mobil, atter andre igjen via RSS-strømmen til publisisten.

Hvorfor vil de seg selv så vondt? Først og fremst går det utover en selv, ved at man reduserer muligheten til å spore spredningen av sine egne saker i sosiale medier. Svaret er vel en mellomting av kunnskapsløshet, latskap og for lite fleksible teknologiske systemer.

Én utgave - ét konsept

Er man fra starten av bevisst på at man skal presentere brukeren det beste produktet man har – på alle plattformer,  tvinger det en til å tenke nøye igjennom hvilken produkt man faktisk vil tilby. Har man et innhold som ikke “passer inn” på den eller den plattformen, er det da innhold som er verdt å tilby i det hele tatt?

Hvis man ikke klarer å strukturere innhold på en slik måte at det tilpasses mindre formater, er da innholdet godt nok strukturert i det hele tatt? (Og her tenker jeg ikke på layout-messig presentasjon – det kan alltid være en utfordring, men informasjonsarkitektonisk struktur.).

En bra måte å unngå noen av problemene i denne kategorien er å tenke mobile first. Men husk; mobile first betyr ikke “mobile first … og så kvalitativt annet senere”.

Selvransakelse

Og ja, vi i Nettavisen synder også på flere av punktene. Vi lar ulike URL-er representere samme sak på ulike enheter. Innholdet på mobil og desktop er noe forskjellig. Jeg skammer meg selv over å ha tatt “snarveier” for å ikke gjøre den store jobben med å gjøre viktige nettsteder responsive, men heller presentere en sterkt redusert utgave på mobile enheter (her snakker jeg om Blogglisten, som heldigvis snart er ute i en ny og responsiv variant, tilpasset alle enheter).

 


Dagens mest leste bloggposter

Vi i Nettavisen kjøpte som kjent blogg.no rett før jul, og med det så er vi enda tyngre inne i den norske bloggosfæren. Blogglisten er inne i sitt fjerde år, og vi har nesten like lenge hatt samarbeidsavtaler med noen av de aller største bloggene her til lands. I det mylderet av tekster som blir [...]

Les hele ...


Vi i Nettavisen kjøpte som kjent blogg.no rett før jul, og med det så er vi enda tyngre inne i den norske bloggosfæren. Blogglisten er inne i sitt fjerde år, og vi har nesten like lenge hatt samarbeidsavtaler med noen av de aller største bloggene her til lands.

I det mylderet av tekster som blir publisert hver dag av bloggerne finnes det mange gode saker og vinklinger. Det evige problemet er å fange opp nettopp disse stemmene. En måte å finne frem til innlegg i dette sosiale mediet som kan være av interesse for en bredere krets, som Nettavisens lesere, kan være å nyttegjøre seg av andre sosiale medier.

Vi har i et års tid (noe anonymt) presentert de sakene fra tradisjonelle medier som har blitt mest delt og debattert i sosiale medier: Konseptet MestDelt.no finnes i tillegg til nettutgaven både som app for Android og Windows 8.

Nå har vi utvidet tilbudet til også å gjelde bloggposter som har skapt engasjement i sosiale medier: Mest Delt/Blogg.

Oversikten er ikke begrenset til bare blogg.no sine blogger, men også blogger som er registert på Blogglisten. Det finnes hundretusenvis av norske blogger, og oversikten er på ingen måte uttømmende. Men algoritmene vi bruker burde i hvert fall sørge for å gi et godt utsnitt av hva som er populært på blogg om dagen.


The Tipping Point

av Ole Christian Enger den 22.11.2012 Innovasjon

Hva gjør at noen ideer spres som ild i tørt gress? Hvorfor lykkes visse produkter og tjenester med å kapre massemarkedet, mens andre – og kanskje bedre – aldri oppnår suksess? Dette er spørsmål Malcolm Gladwell søker å forklare i The Tipping Point – How Little Things Can Make A Big Difference. Svaret hans ligger [...]

Les hele ...

Hva gjør at noen ideer spres som ild i tørt gress? Hvorfor lykkes visse produkter og tjenester med å kapre massemarkedet, mens andre – og kanskje bedre – aldri oppnår suksess?

Dette er spørsmål Malcolm Gladwell søker å forklare i The Tipping Point – How Little Things Can Make A Big Difference.

Svaret hans ligger i tittelen, nemlig the Tipping Point – det punktet hvor et produkt, en ide, et fenomen går fra å være ukjent og marginalt, til å virkelig ta av. Hva slags faktorer spiller inn i denne prosessen?

Gladwell peker på tre hovedregler for sosiale epidemier, som han kaller dem: The Law of the Few, The Stickiness Factor og The Power of Context  (på godt norsk, altså).

The Law of the Few

The Law of the Few handler om at visse mennesker er viktigere enn andre i spredningen av (i vårt tilfelle) innovasjoner. Alle som jobber med salg og markedsføring kjenner til begrepet opinionslederen – men det kan være nyttig å nyansere denne mystiske personen noe mer.

Gladwell skiller mellom tre mennesketyper som er viktige i en word-of-mouth-prosess: the Connector, the Maven og the Salesman.

Connector-en er han som kjenner alle og har et nettverk hvor ideer raskt kan spres til ulike individer og grupper. De fleste av oss kjenner til leken Six Degrees of Kevin Bacon, hvor utgangspunktet er at de fleste av oss kjenner hverandre gjennom få noder av bekjentskap. Men det som imidlertid ikke er like kjent, er at disse nodene er langt fra jevnt fordelt: visse mennesker er mye viktigere enn andre i disse nettverkene. Disse er connectors.

En Maven er en annen type. Denne sitter på kunnskapen, og investerer mye tid på å holde seg oppdatert på hva som skjer i markedene. Han elsker å dele sin kunnskap med andre, i dag gjerne på forum, blogger eller i kommentarfelt. Trenger mediene en ekspert om hva som rører seg i ny teknologi? Kontakt en maven. Og når en maven tipser en connector om the next great thing – da settes hjulene i sving.

Den site typen Gladwell identifiserer er selgeren; hun som kan overtale oss som ikke er fullt ut overbevist om at dette virkelig er den store, nye greia.

The Stickiness Factor

The Law of the Few dreier seg om menneskene som spres budskapet, men kommunikasjon og overtalelse er langt i fra nok. Egenskaper ved selve produktet er også en forutsetning for suksess. Og hvilke egenskaper gir best forutsetninger? Gladwell kaller disse for stickyness-faktorer.

Hva slike stickiness-faktorer er, vil variere fra produkt til produkt. Og de kan kreve stor arbeidsinnsats å identifisere. Gladwell bruker Sesam Stasjon som case. Dette barne-TV-programmet investerte stort i markedsundersøkelser og psykologiske tester for å finne ut hvilke segmenter som fenget barna, og hvilke som fungerte dårligere.  De finjusterte hver episode etter å ha identifisert hva som fungerte og ikke fungerte under test-visninger for barn, og fant blant annet ut at fantasifigurene var mer sticky enn mennesker, og at referanser til voksenverdenen (for å tiltrekke seg foreldrene som med-seere) gjorde at barna ble uoppmerksomme.

En annen studie, som tok utgangpunkt i en informasjonsbrosjyre om et vaksineprogram på college, viste at graden av skremselspropaganda ikke hadde noen effekt (altså lav stickyness-faktor) – men inkluderte man et kart med veibeskrivelse til helsestasjonen, gikk vaksineraten i været. Det ble lettere å relatere budskapet med det praktiske (ta seg bryet å gå til legen), og dermed mer personlig og sticky.

The Power of the Context

Foruten egenskaper ved innovasjonen og budbringerne, er selvsagt miljøet – den sosiale konteksten – en viktig fasilitator (eller hindring) for adopsjon. Gruppen vi tilhører, være seg storsamfunnet eller den nære krets, påvirker våre valg. Og ofte vil våre valg helt avhengig av gruppen vi identifiserer oss med eller beveger oss i.

Gladwell bruker eksemplet om hvordan boken The Ya-Ya Sisterhood nådde kritisk masse og ble en bestselger. Boken handler om samhold mellom kvinner, og kombinasjonen med de mange bokklubber og leseringer der ute viste seg å være særdeles potent. Et godt eksempel på at et produkt øker i verdi i takt med delingen av den.

Sosiale medier fungerer på samme måte: jo flere deltakere i et nettverk, desto mer interessant er det. Verdien til Facebook og Twitter er ikke basert på den underliggende teknologien, men sosiale faktorer som adopsjonsgrad i vennekretsen, eksplosjonen i mobiltelefoni, med mer.

Crossing the Chasm

 

Innenfor konteksten av innovasjonslitteraturen handler the Tipping Point om den berømmelige kløftathe Chasm – i livssyklusen til innovasjoner. En vellykket innovasjon, altså en realisering av en idè til et kommersielt levedyktig produkt, er avhengig av å krysse denne kløfta et sted mellom de tidlige innovatørene og den tidlige majoriteten.

Disse to gruppene har forskjellige forvetninger til en teknologi, og man må ta strategiske grep for å hindre at produktet sitt faller igjennom på det stadiet. Problemet med Gladwells ellers utmerkede gjennomgang av caser, er at den begrenser seg til nettopp det: kasusstudier.

Det er åpenbart mye lettere å identifiserer faktorer som førte til at et produkt ble en suksess i etterkant, enn å identifisere disse faktorene “midt i kløfta” selv. At det hippe skomerket han omtaler ble hipt og trendy på grunn av riktig valg av reklamebyrå er ikke fullt så interessant når man selv står midt i kaoset det er å meisle ut en marketingstrategi.

Så hva gjør man?

Selv om innovasjon er vanskelig – veldig vanskelig – er man ikke overgitt til tilfeldighetenes spill. Kunnskap og erfaring hjelper.

 • Jeg tror det kan være en fordel å tilpasse utviklingen av en innovasjon til det stadiet produktet befinner seg på i syklusen. Early adopters vil typisk være interessert i trekk ved innovasjonen som skiller den ut fra andre produkter i samme kategori. Slike cutting edge features kan også bidra til økt omtale og awareness i medier – spesielt sosiale medier og innflytelsesrike blogger (opinionsledere).
 • Kjenn din kontekst. I tidligere tider var det massemedier som stod bak den “autoritative” spredningen av informasjon. I dag er landskapet mer broket; det nye tekno-mediale landskapet spenner fra profesjonelt drevne blogger til tweets på 150 tegn. De uformelle kanalene er også mer komplekse, som private blogger man identifiserer seg med til venner og venners venner i sosiale medier. Tenk nytt.
 • Innovasjoner slår ikke til over natten – tror man ikke på produktet sitt, vil man aldri ha stamina til å stå løpet ut – man gir ikke innovasjonen sin en gang en sjanse til å oppnå suksess. Ha is i magen og tro på det man holder på med.
 • … men ikke blind tro. Vit når man bør slutte å kaste ressurser på et håpløst prosjekt. Identifiser kriterier på forhånd for ikke å bli blendet av desperasjon og urealistisk håp mens det står på som verst. Tenk alternativkostnader og sunk costskill your darlings.
 • Ha et bevisst forhold til din overordnede innovasjonsstrategi. Velger du å innovere ofte og raskt må du innrette deg på en annen måte enn om du legger alle eggene i en kurv. Hva er dine styrker og svakheter? Satse på inkrementell eller disruptive innovasjon?
 • Man må tørre å feile – men kanskje viktigst: man må tørre å vinne.

Hvordan deler vi på nett?

av Ole Christian Enger den 19.11.2012 Innovasjon

  Vi deler innhold fra nett nesten fem ganger mer via copy-paste enn dele-knapper. Dette kom frem i en studie av 33 Across i forrige uke, basert på statistikk fra 17 000 publikasjoner.  I følge selskapet: The exponential rise of content sharing is often incorrectly attributed to sharing buttons on a page [...] . It’s surprising, [...]

Les hele ...

 

Vi deler innhold fra nett nesten fem ganger mer via copy-paste enn dele-knapper. Dette kom frem i en studie av 33 Across i forrige uke, basert på statistikk fra 17 000 publikasjoner.  I følge selskapet:

The exponential rise of content sharing is often incorrectly attributed to sharing buttons on a page [...] . It’s surprising, but the old highlight and right click is more popular than ever.

Med andre ord så er ikke deling av innhold først og fremst et resultat av store og dominerende dele-knapper, men snarere et resultat av en mer kritisk overveielse av brukeren. Content is still king.

Og når vi deler, så er vi fortsatt så tradisjonelle at vi benytter oss av epost (tall spesifikke for Business Insider, men representative for markedet). Vi er mer tradisjonelle enn man skulle tro.


Head of Big Data, Mediehuset Nettavisen AS

twitter@oleenger
Sisteinnlegg
Data and the Hype

Det bør ikke være altfor kontroversielt å hevde at “Big Data” har gjennomgått en periode av hype siden begrepet kom på banen noen få år til...

Den innovative organisasjonen

Jeg jobber i en bransje som har blitt tvunget til å revitalisere seg selv. Min egen arbeidsplass, Nettavisen, er nettopp en av de som har truet gamle...

Noen nyheter er likere enn andre

Tradisjonell avislesing er på vei ned. Spesielt gjelder dette papiraviser, men stadig nye måter og kanaler å tilegne seg nyheter på gjennom sosial...

Digital disrupsjon i den nye internett-økonomien

Påsketid er boktid, og jeg har benyttet anledningen til å lese James McQuiveys Digital Disruption. Forrester-analytikeren tar i boken utgangspunkt i...

Kommentarfelt og steile fronter

Påvirker tonen i kommentarfeltet hvordan vi som lesere oppfatter innholdet av en sak? Gjør kommentarfeltets blotte eksistens noe med holdningene vå...

Bøker@goodreads

Grant Pooke

Art History: The Basics

Art History: The Basics is a concise and accessible introduction for the general reader and the undergraduate approaching the history of art ...

E.H. Gombrich

The Story of Art

This text is the 16th revised and updated edition of this introduction to art, from the earliest cave paintings to experimental art. Eight n ...

Agnes Ravatn

Fugletribunalet

TV-programleiaren Allis Hagtorn forlèt mann og jobb etter ei offentleg sexskandale og byrjar som hushjelp for Sigurd Bagge, ein mann i før ...

Patrick Modiano

Dimanches d'août

Pourquoi le narrateur a-t-il fui les bords de la Marne avec Sylvia pour se cacher à Nice ? D'où vient le diamant la Croix du Sud, la seule ...